Afasi

Hva er Afasi?

Afasi innebærer språk- og kommunikasjonsvansker etter en ervervet skade i hjernen, som følge av sykdom eller ytre skade. 

Språkvanskene kan medføre:

  • Vansker med å snakke.
  • Forstå hva andre sier.
  • Vansker med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon (som gester og kroppsspråk)
  • Evnen til å lese og skrive kan også påvirkes.  

Alvorlighetsgraden av afasi vil variere. Dette innebærer både hvilke områder av språket som rammes, og i hvor stor grad. Afasi kan forekomme i alle aldre, hvor den hyppigste årsaken regnes for å være hjerneslag.

Årsaker

Den vanligste årsaken til afasi er hjerneslag, som omfatter både hjerneblødning og blodpropp i hjernen. Ca. 5000 mennesker rammes årlig i Norge av hjerneslag, med påfølgende afasi. Andre årsaker kan være traumatiske hjerneskader, hjernesvulst, betennelser i hjernen, samt kroniske hjernesykdommer som Alzheimers.

Andre kommunikasjons­vansker

Hos de fleste vil afasien kun være en del av et mye mer omfattende sykdomsbilde med flere tilleggsvansker, hvor noen av disse også vil kunne virke inn på språk- og taleproduksjonen:

  • Dysartri – Talevansker som skyldes lammelser, svakhet eller manglende koordinering av muskulaturen.
  • Taleapraksi – Redusert evne til å utføre viljestyrt tale, til tross for normal kraft og koordinasjon i muskulaturen.

Krav på hjelp

Barn og voksne med språkvansker har rett til behandling ifølge opplæringsloven. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby språklig rehabilitering og behandling, kan det søkes til HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Jeg kan være behjelpelig med denne søkeprosessen.

Nyeste kommentarer

29.10 | 09:30

Rita skaper trygghet, er tydelig i sin læring. Setter seg godt inn i din situasjon, er meget kunnskapsrik. Motiverer, er tålmodig og har oppriktig interesse for klienten. Gjennomgående profesjonell.

Del denne siden